Počátky české literatury od počátku do 15. století

Z PanWiki
Přejít na: navigace, hledání
 • psána Staroslověnsky, Latinsky, Česky

Obsah

Staroslověnské písemnictví

 • písemné památky – 860 a více
 • Velká Morava – Rastislav
 • 863 – mise křesťanská
Konstantin a Metoděj – ze Soluně
Vytvořili jazyk – Staroslověnštinu > 3. bohoslužebný jazyk
Hlaholice – Cyrilice – podobné azbuce
Proglas – každý člověk má právo na bohoslužby ve svém jazyce
Život Konstantinův a Metodějův – životopisy = Moravskopanonské legendy
Sázavský klášter – poslední místo Staroslověnštiny
 • Čechy – Legenda o sv. Václavovu – pol. 10 st.

Latinsky psaná literatura

 • Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily = Kristiánova legenda
Legenda – hrdina = světec domácího původu
Důkaz – Český přemyslovský stát = dědic Vel. Moravy
 • Kronika česká
Kronika = chronologicky sepsané události
Typický žánr středověku
 • Kosmas – čech, studoval v cizině
Vzdělaný
Vysoký církevní hodnostář
Důraz na hodnověrnost
3 knihy:
 1. vyprávění starců (Otec Čech)
 2. hodnověrné zprávy svědků
 3. události, které zažil
Nezmiňuje se o staroslověnštině
V textu bohemika – v cizím textu české výrazy
 • Zbraslavská kronikaPetr Žitavský
 • Zač. 13. a 14. st. – 1. české věty
Glosy – vpisky, poznámky
1. věta – v lat. textu – zakládací listina Litoměřické kapituly
1. zpěvy – Hospodine, pomiluj ny
V češtině
Slavnostní příležitosti (1278 – bitva na Moravském poli)
Svatý Václave, vévodo české země – 12. st.

Romantismus

 • románské umění – róma – Řím
 • architektura – válená, křížová klenba
malá obloukovitá okna – lepší obrana
 • stavby – baziliky, rotundy, kostely, hrady, falce
 • baziliky – lodě
chrámy tvaru U
Bazilika sv. Marka – Itálie
Bazilika sv.- Pise – Itálie – šikmá
Bazilika sv. Jiří – Hradčany
 • rotundy – kruhový půdorys
opatřeny o apsidy – půlkruhové výklenky na Východě
rotunda sv. Martina – Vyšehrad
rotunda sv. Kříže – Staré město
rotunda sv. Longrida – Nové město
rotunda sv. Jiří – na Řípu
 • hrady – Strakonice = Přindá
 • kamenné mosty – Juditin most
 • malířství – fresky + knižní malba

Gotika

 • kmeny Gótů
 • vznik ve Francii – 1150
 • architektura – lomený oblouk
žebrová klenba + opěrný systém
okna s kružbou – úzká, kulatá
městské domy, radnice, opevněný hrady, tvrze, kostely, kláštery, katedrály
nejstarší kamenné mosty (v Písku)
Chrám Motrdam v Paříží (Matky boží)

Raná gotika

 • 1230 – 14.st. = Přemyslovská gotika
hrad Zvíkov, Rabí

Vrcholná gotika

 • 14. – 15. st. – Lucemburská
Katedrála sv. Víta – Petr Parléř, Matěj z Arasu
Karolinum
Nové město Pražské, Staroměstská radnice
Karlštejn
Karlův Most
Kinský chrám
Dům u Zvonu

Pozdní gotika

 • 15 st. – 30. léta 16. st. – Vladislavská
Vladislavský sál
Obdélníková okna – 1. znak Renesance
 • Malířství – náboženské motivy
Theodorik
 • Sochařství – madony + piety
 • Dalimilova kronika – kronika tzv. Dalimila
1. česky psaná kronika
14. st.
Název v 19. st. za doby Národního obrození

Literatura za vlády Karla IV. (1346 – 1378)

 • Praha = střed Evropy
 • 1344 – arcibiskupem Arnošt z Pardubic
1. arcibiskup
 • Osamostatnění českého kulturního života
 • 1348 – Karlova (Pražská) univerzita
 • 4 fakulty
 • Legenda o sv. Kateřině, Prokopovi – 1. opat Sázavského kláštera
14. st., veršovaná
 • Drama – 1. české drama – Mastičkář – pašijová zábava
Satyra na Mastičkáře – cílem bylo pobavení publika
 • Žákovská poezie – latinsky nebo jazykem hovoru
Svár vody s vínem
Podkoní a žák – forma sporu
Autor neznámý
Spor mezi podkoním a žákem (studen VŠ) o tom které povolání je lepší
Končí rvačkou
Cílem pobavení
Česky
 • Sociální tématika (satyra) – vstup měšťanů do literatury
 • Kronikářství – Vita Carovi (Životopis Karla IV.)
Latinsky
Zaměření na mládí + 1. rok vlády
 • Nauková literatura – vznik univerzity, slovníky
 • Písňová tvorba

Doba předhusitská

 • církev nemá peníze – bere odpustky > krize církve
 • kazatelé – upozorňují na nedostatky církve, společnosti
 • Konrád Waldhauser
Německy nebo latinky
měl menší dopad
 • Jan Milíč z Kroměříže – nejproslulejší
kázal z Betlémské kaple – střediska českého kazatelství
česky, dobrý řečník
Knižka o Antikristu, Nedonošený plod
 • Tomáš Štítný ze Štítného
psal traktáty – literární forma reformátorů
náboženská pojednání
psal česky
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – obsahují památnou předmluvu
Řeči besední (sváteční a nedělní) – pro děti
výňatky z bible

Doba husitská

 • 1419 - 1436
 • doba reformátorů
 • zlidovění do českého jazyk

Mistr Jan Hus (1371 – 1415)

 • církev ho chtěla umučit
 • 1402 – kázání v Betlémské kapli
 • 1412 – kázání proti odpustkům
 • Zikmund – ospravedlnění proti koncilu > kacířství
 • 6. 7. 1415 – upálen v Kostnici

Latinsky

 • O círky – hlavou církve ne papež, ale Kristus
 • Listy z Kostnice – citově formulovány

Česky

 • Výklad Viery desatero a páteře – poukazuje na rovnost před bohem
 • Dcerka – poučení ženám
 • Knížky o svatokupectví – největší kritika
prodej úřadů církve

Jazykověda

 • latinsky – O českém pravopisu
 • Diakritika, místo spřežek (czaarka = čárka)

Doba po upálení Mistra Jana Husa

 • sjednocení Čechů proti Zikmundovi

Jan Žižka

 • úspěch husitů
výborný taktik, ale vyžadoval kázeň
 • typický žánr = píseň (ZPĚV)
náboženský charakter
bojový ráz
zpěvníky = kancionály
Jistebnický kancionál
 • Ktož jsou boží bojovníci = chorál
jednohlas
15.st
česky
modlení k bohu, podpora morálky
s bohem vyhrávají, nebojte se množství
 • Husitská kronika – 15. století
Původně latinsky – přeložena do ČJ
 • Budyšínský rukopis – nalezen v Německu
Napsal Vavřinec z Březové
Žaloba Koruny české
Hádání Prahy s Kutnou horou – alegorický spis
 • Psána formou sporu
 • KH – odpůrci husitů
 • PHA – Husité
 • neurčité rozhodnutí
 • předseda soudu = Kristus
 • cestopisy – Václav Šašek z Bířkova
autor cestopisu poselstva Jiřího z Poděbrad na západ evr. (1415 – 1467)
původně „Deník o jízdě a putování Lva z Rožmitálu a Blatné z Čech až na konec světa“ – nedochoval
známe z lat. zpracování

Petr Chelčický (1390 – 1460)

 • nejvýznamnější filozof pohusitské doby
 • odmítá násilí
O boji duchovním (1420)
názor, že člověk by měl žít v izolaci
spíš protestant
boj proti Zlu = přesvědčování
výběr povolání + manžela (lky) = věc rodičů
odsuzuje stát, tanec, umělecká povolání, zábavu, vzdělání (jediné poznání v bohu)
z názorů – Jednota bratrská
 • v programu vzdělávání
 • Postyla – sborník kázání
 • Sieť viery pravé (1440)
nejrozsáhlejší dílo
myšlenkové nejpropracovanější
O církvi – jak má vypadat církev
Postila – 13.st. – kázání
Nejzávažnější myšlenky a názory na církev
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje